EPIC és la veu
representativa del sector

EPIC és l’Associació d’Escoles Privades Independents de Catalunya. Una associació empresarial catalana sense ànim de lucre, fundada l’any 1998, que agrupa empreses del sector de l’ensenyament privat.

EPIC treballa per la promoció, desenvolupament i defensa de l’educació lliure i independent al territori de Catalunya, contribuint a la millora de la qualitat de l’ensenyament i l’educació. L’Associació representa i vetlla pels interessos dels seus associats davant tota classe de persones i entitats públiques o privades, per a què puguin desenvolupar els seus projectes empresarials amb el major suport possible.

EPIC és el principal interlocutor i únic representant empresarial, legalment reconegut, de les empreses d’educació privades davant les institucions educatives, laborals i administratives de Catalunya.

Dades de l'Associació

Representació empresarial en la taula de negociació del Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya, en representació dels seus associats, i participació en situacions de conflicte col·lectiu.

Presència arreu de Catalunya.
Representació del sector davant el Departament d’Educació.
Relació amb organitzacions nacionals i internacionals.

En els centres d’EPIC es formen més de 35.000 alumnes de les etapes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Formació Professional, guiats per més de 5.500 professionals entre personal docent i de serveis.

Què fem?

Representar, gestionar i defensar els
legítims interessos empresarials, econòmics i professionals de les empreses associades, davant les diferents administracions públiques i privades de referència.

Fomentar l’associacionisme i la unitat entre els empresaris del sector, prestant-los assessorament i orientació en tot allò que es refereix al desenvolupament de la seva activitat.

Defensar davant dels poders públics el principi de lliure creació i direcció d’empreses d’ensenyament i defensar el dret dels centres a crear els seus propis models educatius i a gestionar-los lliurament.

Donar suport i assessoria en qüestions laborals i educatives.

Prestar serveis d’actualització normativa contínua.

Informar, assessorar i col·laborar amb organismes públics i privats en aquells assumptes que facin referència a l’Associació.

Oferir plena participació i veu als socis en tots els punts de decisió que afectin de manera col·lectiva al sector.

Liderar, organitzar i coordinar jornades, congressos, debats i activitats de formació per als titulars de les empreses associades i del seu personal.

Disposar d’una borsa de treball interna.

Comptar amb una xarxa d’empreses col·laboradores que contribueixin a oferir una àmplia prestació de serveis als socis.

Serveis de l'Associació

Assessoria i orientació en qüestions educatives i d'afectació al desenvolupament diari de les empreses educatives.

Enviament periòdic d’informació específica i actualització normativa: Calendaris oficials, Legislació educativa i general d’afectació al sector, Informació directa del Departament d’Educació.

Defensa dels interessos del sector en les negociacions col·lectives: Assessorament en l’aplicació del Conveni i Taules Salarials. Interpretació en l’aplicació del Conveni per correu electrònic o telefònicament.

Missió i valors

Potenciar el lideratge educatiu de l’escola privada.

Facilitar la millora i adaptació de les escoles associades a la realitat educativa i social del s. XXI.

Afavorir la independència i autonomia pedagògica dels centres.

Propiciar el debat educatiu en la societat.

Fomentar la formació contínua i la innovació educativa.

Impulsar la llibertat ideològica i de pensament dels seus membres, així com la independència política i econòmica.

Contacta amb nosaltres

T. 93 412 76 14
C/ Mallorca 318, 2n-2ª 08037 – Barcelona


    Desplaça cap amunt