1. Defensar l'educació lliure i independent i transmetre a la societat la diferència entre col·legis privats i col·legis privats concertats. 
 2. Col·laborar en l'intercanvi de bones pràctiques educatives així com en la cerca de nous mètodes i sistemes pedagògics, així com en la formació dels docents i personal no docent. Col·laborar i promoure l'organització de conferències, seminaris, congressos i fòrums de debat sobre temes que puguin incidir al món educatiu i de les empreses d'ensenyament.
 3. Col·laborar amb les institucions que tinguin com a objectiu fonamental de la seva missió empresarial la qualitat a l'educació i un reconegut prestigi en l'àmbit educatiu. 
 4. Vetllar per la defensa de l'ensenyament i de l'educació de qualitat a Catalunya, amb la convicció que el futur de qualsevol país estarà sempre condicionat per la qualitat del seu sistema educatiu. 
 5. Treballar per aconseguir de l'administració, algun tipus d'ajuda directa a les famílies per a l'educació dels seus fills, perquè puguin triar centres educatius que no estan sostinguts amb fons públics. Si l'educació és una obligació per als ciutadans i un dret la seva gratuïtat, llavors les famílies que confien els seus fills a centres privats independents, i que també tenen aquest dret, li estan estalviant a l'Estat el cost de la seva educació. Es reclama, per tant, que des de l'Administració es reconegui aquesta situació mitjançant el desgravament fiscal de les despeses d'educació en les etapes obligatòries, o mitjançant un bo escolar. 
 6. Els nostres col·legis en estar lliures de la dependència dels fons públics, trien presentar a la societat una oferta educativa diferent, guanyant-se el prestigi amb esforç, bones pràctiques, i resultats d'excel·lència. Per tot això, es treballarà per aconseguir un nivell d'autonomia en l'organització interna i en l'elaboració dels programes educatius, major que l'actual, i sempre dins de la normativa general i legal vigent.

FINALITATS:

 • La representació, gestió i defensa dels interessos empresarials, econòmics, professionals, etc… de les empreses associades, davant els diferents organismes i entitats autonòmiques, publiques o privades.
 • La defensa davant dels poders públics del principi de lliure creació i direcció d’empreses i centres d’ensenyament, d’acord amb la normativa estatal i autonómica.
 • La defensa dels drets dels Centres  a crear els seus propis models educatius i a gestionar-los lliurament.
 • El foment de l’associacionisme i de la unitat entre els empresaris del sector, prestant-los assesorament i orientació en tot allò que es refereix  al desenvolupament de la seva activitat.
 • La negociació de convenis col.lectius, en representació dels seus associats , així com la participació en situacions de conflicte col.lectiu.
 • Informar, assessorar i col.laborar amb Organismes Públics  i Privats  de tot tipus, en aquells assumptes que facin referència a l’Associació.
 • Celebrar i promocionar congressos, jornades i seminaris, així com qualsevol tipus d’acte de carácter formatiu, cultural, esportiu, educatiu i tècnic o qualsevol altre activitat relacionada amb el sector  educatiu i amb la formació i reciclatge dels titulars de les empreses associades i del seu personal.
 • Possibilitar l'edició de publicacions i informacions de l'àmbit educatiu
 • Administrar els recursos propis, tant pressupostaris com patrimonials i aplicar-los a les finalitats i activitats propis de l’Associació, podent adquirir i posseir bens mobles o immobles per qualsevol títol, alinear-los en el seu cas, i contraure obligacions amb càrrec al seu propi patrimoni.
 • Aquelles altres que relacionats amb la seva activitat que li siguin assignats per les disposicions vigents i per les que es puguin promulgar en el futur.