EPIC com a associació:

Els col·legis associats a EPIC, s'han de caracteritzar per la seva vocació en la prestació de serveis educatius d'excel·lència i qualitat a les famílies que han confiat en ells, oferint:

 • El compromís amb la qualitat i la millora educativa, per aconseguir  l'excel·lència en els resultats acadèmics i de desenvolupament personal.
 • Respectant la llibertat d'ideologia i pensament entre els seus membres.
 • Incrementant i recolzant la formació contínua de tot el personal.
 • Recolzant l'aplicació pràctica de les tecnologies i metodologies docents innovadores.

Des de la Junta Directiva de l'Associació es manifesta que:

 1. Es respectaran, en tot cas, les opcions empresarials que prengui cada associat i la seva línia d'actuació serà sempre la de no ingerència en els assumptes interns de les empreses associades.
 2. Es mantindrà una actitud neutral davant conflictes entre dos o més socis.
 3. Es vetllarà perquè l'associació EPIC, estigui constituïda únicament per institucions de caràcter privat, això és, no sostingudes amb fons públics.
 4. A compartir quanta informació que pugui ser rellevant per al futur del nostre sector.
 5. Es procurarà aprofitar quantes ocasions es trobin per donar a conèixer les finalitats de l'Associació.
 6. Es complirà de forma escrupolosa amb les obligacions legals, fiscals i laborals

Relacions entre associats:

 1. Hauran d'estar sempre basades en la confiança, la sinceritat i la bona fe. Un de les finalitats, serà compartir i col·laborar per a la millora de l'ensenyament privat.
 2. Atès que les institucions que integren  EPIC desenvolupen la seva labor en el mateix sector empresarial, és possible que ocasionalment es donin situacions de competència. Un dels compromisos dels membres de l'associació, serà el respecte i el joc net.
 3. Excepte autorització expressa, els membres de l'associació no usaran contra un altre/s membre/s d’EPIC informació alguna a la qual hagin tingut accés en les activitats de “benchmarking” i altres formes de compartir informació. Aquesta informació entre els diferents centres serà tractada de forma confidencial, en el marc del respecte, la confiança i el suport mutu.
 4. Cap membre d’EPIC intentarà contractar a empleats d'altres membres de l'associació.

Aquest compromís suposa:

 • No prendre cap iniciativa per contactar amb empleats de col·legis membres d’EPIC amb la intenció de contractar-los per a la seva organització.
 • Si un empleat d'un col·legi associat a EPIC contactés pel seu compta amb un altre col·legi de la nostra Associació i aquest col·legi membre tingués interès a incorporar-ho a la seva organització, se li informarà immediatament que per poder seguir en el procés de selecció haurà de comunicar al seu col·legi que està optant a un lloc de treball en un altre col·legi membre d’EPIC.
 • Els socis membres d’EPIC, hauran de col·laborar en cas que un altre membre d’EPIC, sol·liciti referències sobre empleats o clients, respectant sempre els límits de la confidencialitat i l'establert en la LOPD i RGPD.
 • Els socis d’EPIC es comprometen a no divulgar públicament aspectes i/o termes negatius d'un altre col·legi associat.

REQUISITS PER SER ASSOCIAT:

En els Estatuts de l'Associació en el seu Article 7è indica que: /.… Únicament podran ser membres de l'Associació, les empreses d'ensenyament  privat no concertades o no finançades amb fons públics de la “Generalitat de Catalunya”. Per ingressar en l'Associació s'haurà de sol·licitar la inscripció mitjançant escrit dirigit al Comitè Executiu que aprovarà o no l'admissió de nous Associats…/